Warning message

Submissions for this form are closed.

Európa a mimoeurópsky svet: kontakty, konfrontácie a konflikty

Katedra dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave organizuje dňa 7. novembra 2018 medzinárodnú vedeckú konferenciu Európa a mimoeurópsky svet: kontakty, konfrontácie a konflikty na počesť a pamiatku pani docentky JUDr. Gertrudy Ž e l e z k o v o v e j, PhD., bývalej vedúcej katedry.  

Docentka Getruda Železkovová, ktorá nás navždy opustila pred desiatimi rokmi, bola popredná slovenská, avšak aj v českom akademickom a vedeckom prostredí dobre známa odborníčka na svetové dejiny štátu a práva. Pani docentka zasvätila tomuto vedecko-pedagogickému odboru viac ako päť desaťročí života, pričom vynikajúce osobnostné predpoklady (mimoriadny všeobecný rozhľad a výborná znalosť mnohých cudzích jazykov) jej umožnili aktívne v ňom bádať a prinášať nové poznatky, ktoré docentka Železkovová zúročila najmä v didaktickom procese.

Tematické zameranie vedeckej konferencie Európa a mimoeurópsky svet: kontakty, konfrontácie a konflikty reflektuje skutočnosť, že dejiny Európy (vrátane jej právnych dejín) „odjakživa“ prebiehali, a dodnes prebiehajú, v rozmanitých interakciách s dejinami rôznych mimoeurópskych území. Formy týchto interakcií možno zjednodušene vystihnúť pojmami „kontakty“, „konfrontácie“ a „konflikty“.

Konferencia nemá stanovený časový, geografický a ani vecný rámec. Konkrétne formy kontaktov, konfrontácií či konfliktov európskych a mimoeurópskych krajín, prezentované na konferencii, sa tak môžu týkať ktoréhokoľvek dejinného obdobia a svetového územia a nielen štátu alebo práva, ale aj akejkoľvek inej sféry interakcií spoločenského a kultúrneho vývoja Európy a sveta mimo nej. Na konferenciu pozývame právnych historikov, historikov, etnológov, antropológov i ďalších vedcov, ktorí by chceli referovať a diskutovať o komplexnej téme konferencie z perspektívy svojho vedného odboru a/alebo v interdisciplinárnych súvislostiach.  

Konferenčné príspevky budú publikované v recenzovanom konferenčnom zborníku, ktorý bude mať tlačenú podobu.

Tešíme sa na Vašu účasť na konferencii!

S úctou,

prof. JUDr. Dr. h. c. Peter Mosný, CSc., vedúci Katedry dejín práva

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD., hlavný organizátor konferencie, Katedra dejín práva