Warning message

You must login or register to view this form.

Vývoj a aktuálne výzvy medzinárodného práva životného prostredia

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

v súvislosti s riešením grantového projektu VEGA č. "1/0193/18" s názvom
"Environmentalizácia medzinárodného verejného práva" si Vám dovoľujem oznámiť, že kolektív Katedry medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

organizuje dňa 20. septembra 2018 v Trnave 

medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom 

„Vývoj a aktuálne výzvy medzinárodného práva životného prostredia“.

Cieľom tejto konferencie je konfrontovanie názorov právnej vedy z domácich i zahraničných univerzít, predovšetkým z krajín V4  a ústredných orgánov štátnej správy, predovšetkým z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva životného prostredia SR na problematiku vývoja a aktuálnych výziev medzinárodného práva životného prostredia. Ochrana životného prostredia sa, vzhľadom na existujúce vážne ekologické problémy,  postupne stáva  jednou z kľúčových tém medzinárodného verejného práva. Téma konferencie je širšie stanovená a v jej rámci môžu byť prezentované príspevky  venované vývoju medzinárodného práva životného prostredia, vývoju práva životného prostredia Európskej únie a aktuálnych výziev týchto odvetví práva najmä v oblastiach ako sú ochrana environmentálnych ľudských práv, ochrana pred zmenami klímy, ochrana biodiverzity, ochrana vodných tokov, bezpečnostné aspekty degradácie životného prostredia (najmä ozbrojené konflikty o nedostatkové suroviny a zdroje a vedenie ekologickej vojny), problematika ekologických migrantov, tematika zodpovednosti a vynútiteľnosti dodržiavania noriem medzinárodného práva životného prostredia a environmentálneho práva Európskej únie. Zároveň bude v rámci konferencie možné skúmať aj interakciu medzinárodného práva životného prostredia a práva životného prostredia EÚ so slovenským právom životného prostredia a prezentovať prípadné návrhy na legislatívne zmeny v relevantných oblastiach slovenskej právnej úpravy.  

Touto cestou si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na toto vedecké podujatie, na ktorom by sme radi uvítali aj Váš vedecký príspevok, ktorý by podporil hľadanie riešení problémov nastolených v rámci tematického zamerania konferencie. Prihlasovanie na konferenciu je možné prostredníctvom konferenčného portálu Právnickej fakulty TU v Trnave na westránke: http://www.pravnickekonferencie.sk/. V prípade Vášho záujmu o vystúpenie na tomto vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou, prosím, prihláste sa na danú konferenciu a uveďte názov a abstrakt Vášho príspevku, prostredníctvom hore uvedeného konferenčného portálu, najneskôr do 15. augusta 2018. Na základe toho budeme následne zostavovať program konferencie. Príspevky prezentované v rámci konferencie budú publikované v recenzovanom  zborníku.  Aj v prípade, že sa konferencie po prihlásení nebudete môcť zúčastniť, ostane zachovaná možnosť publikácie Vášho príspevku v rámci uvedeného zborníka. Príspevky bude následne potrebné zaslať najneskôr do 15. októbra 2018. Konferenčný poplatok sa nepožaduje.

S úctou

     doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.

          vedúci riešiteľského kolektívu grantu