Pokyny pre autorov

Trnavské právnické dni

Pokyny pre autorov

 

Prosíme autorov, aby sa pri písaní svojich originálnych, doteraz nepublikovaných  príspevkov pridržiavali nasledovných štandardov (šablónu na vypracovanie príspevku možno nájsť TU):

1. Jazyk príspevku: slovenský, český, anglický, ruský

2. Rozsah príspevku nie menší než 10 normostrán

3. Formátovanie príspevku:

3.1 MS Word (*.doc, *.docx); Formát strany: A4; Okraje strany: 2,5 cm zo všetkých strán; Typ písma: Times New Roman, veľkosť písma 12 bodov riadkovanie 1,5.

3.2 V poznámkach pod čiarou písmo Times New Roman veľkosti 10 bodov. Citácie a poznámky uvádzať pomocou funkcionality programu Microsoft Word pod čiaru na príslušnej strane pod seba a priebežne číslovať, pritom číslo poznámky písať ako index.

3.3 Nadpisy a podnadpisy v texte príspevku číslovať štruktúrovaným (tzv. právnickým) číslovaním (1 - 1.1 - 1.1.1 atď.).

3.4  V texte nedeliť slová na konci riadku a nečíslovať strany.

4. Citovanie bibliografických údajov: vychádzať z normy ISO 690.

5. Štruktúra príspevku:

Názov príspevku: názov, prípadne podnázov príspevku;

Title of the paper: názov v anglickom jazyku;

Autor príspevku: tituly a hodnosti autora, pracovisko;

Author of the paper: tituly a hodnosti autora, pracovisko v anglickom jazyku;

Abstrakt: abstrakt v pôvodnom jazyku, cca 10 riadkov;

Abstract: abstrakt v anglickom jazyku, cca 10 riadkov;

Kľúčové slová: uveďte kľúčové slová v pôvodnom jazyku, max. 10 výrazov;

Key words:  kľúčové slová v anglickom jazyku, max. 10 výrazov;

Text príspevku: text podľa potreby vnútorne členený na štruktúrované kapitoly;

Literatúra: zoznam použitej literatúry (výlučne latinkou).

Príspevok bude publikovaný v prípade kladného výsledku z recenzného konania. Zaplatenie konferenčného poplatku neznamená automatickú povinnosť editorov publikovať zaslaný príspevok.

Zaslaním príspevku autor súhlasí s jeho zverejnením v elektronickom zborníku. Publikácia bude šírená pod licenciou Creative Commons 4.0, AttributionNonCommercial-NoDerivatives. Dielo bude možné opakovane používať za predpokladu uvedenia mien autorov a len na nekomerčné účely, pričom nebude možné z diela ani z jeho jednotlivých častí vyhotoviť odvodené dielo formou spracovania alebo iných zmien.