Tematické zameranie častí kongresu (25.9.2020)

Katedra teórie práva a ústavného práva (vedecká konferencia v rámci projektu APVV-17-0056)

Parlamentná kultúra

 

Katedra občianskeho a obchodného práva (vedecká konferencia v rámci projektu VEGA 1/0329/19)

Žalobné právo

 

Katedra rímskeho a cirkevného práva (medzinárodná vedecká interdisciplinárna konferencia) 

Rímsko-kánonické východiská slovenského a európskeho verejného práva

 

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva (vedecká konferencia)

Vplyv politiky, normotvorby a súdnej judikatúry na výkon verejnej správy

 

Katedra dejín práva (vedecká konferencia v rámci projektu VEGA 1/0018/19) 

70. výročie občianskeho zákonníka z roku 1950 a právna politika v 20. storočí

 

Katedra trestného práva a kriminológie (vedecká konferencia v rámci projektu APVV-16-0106)

Právna politika vo vzťahu k ochrane života a zdravia a na ňu nadväzujúca legislatíva

 

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia (vedecká konferencia v rámci projektu APVV-18-0443)

Zmluvná autonómia v súkromnom/pracovnom práve

 

 Katedra medzinárodného práva a európskeho práva (vedecká konferencia)

Politické rozhodnutia a ich vplyv na medzinárodné a európske právo

 

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody (medzinárodná vedecká konferencia)

Právna politika a legislatíva v oblasti konfesného práva